<

Obrada podataka

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL) INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD NOVI SAD, (dalje: Rukovalac podataka), pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o klijentima, ovim obaveštenjem upoznaje klijente, potencijalne klijente ili druga lica (u daljem tekstu: Klijent) sa sledećim:

1. Obrada podataka

Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje, u smislu člana 3. stav 1. tačka 3) ZZPL, sledeće podatke o ličnosti Klijenata: ime i prezime, JMBG, adresu, broj telefona, e-mail adresu.

2. Svrhа prikupljanja i dalje obradе podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da obrađuje isključivo u svrhu komercijalnih potreba te ih u druge svrhe neće koristiti.

3. Način korišćenja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja prevashodno od lica na koje se podaci odnose, prilikom podošenja zahteva za dostavljanje ponude za zaključenje ugovora, odnosno, prilikom zaključenja ugovora.

4. Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od Klijenata, kao lica na koje se podaci odnose, na osnovu punovažnog pristanka Klijenata.

Nakon upoznavanja sa obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka, Klijent može dati pristanak da Rukovalac podataka izvrši obradu podataka o ličnosti:

  • u formi pisane izjave;
  • usmeno, uz sačinjavanje zapisnika.
  • 5. Pravo na opoziv

    Klijent koji je dao punovažan pristanak na obradu može svoj punovažan pristanak da opozove.

    6. Bezbednost podataka

    Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.