Ovlašćenje nadležnih ministarstava

I IMENOVANO TELO

Imenovano telo za pregled liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima (redovan i vanredni pregled)
Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima
Imenovano telo za izdavanje isprave o usaglašenosti za liftove i bezbedonosne komponente u liftovima
Imenovano telo za ocenjivanje usaglašenosti analizatora izduvnih gasova klase tačnosti 0 i I
Imenovano telo za razvrstavanje opreme pod pritiskom
Imenovano telo za pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom
Imenovano telo za sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti dečijih igrališta, prvog pregleda, redovnog pregleda i vanrednog pregleda
Imenovano telo za pregled tipa površina za ublažavanje udara

II OVLAŠĆENO TELO

Ovlašćeno telo za overavanje analizatora izduvnih gasova
Ovlaščeno telo za overavanje merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila i priključnih vozila
Ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja opacimetra
Ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja regloskopa
Ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja manometara

III LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE

Laboratorija za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađenja
Laboratorija za merenje kvaliteta vazduha
Laboratorija za merenje buke u životnoj sredini
Laboratorija za monitoring zemljišta
Laboratorija za vršenje poslova ispitivanja nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini
Laboratorija za vršenje poslova sistemskog ispitivanja nivoa nejonizujućeg zračenja
Laboratorija za fizičko-hemijska, seznorska i mikrobiološka ispitivanja površinskih, podzemnih i otpadnih voda i uzorkovanje vode
Laboratorija za mikrobiološko ispitivanje hrane životinjskog porekla i hemisjka ispitivanja hrane životinjskog porekla i hrane za životinje
Laboratorija za ispitivanje u oblasti bezbednosti hrane i hrane za životinje
Laboratorija za ispitivanje uzoraka radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti predmeta opšte upotrebe
Laboratorija za ispitivanje radijacione delatnosti visokog rizika
Laboratorija za merenje jačine ambijentalnog ekvivalenta doze - zaštita od jonizujućih zračenja
Laboratorija za ispitivanje otpada - uzorkovanje otpada po metodama utvrđenim srpskim standardima, međunarodno priznatim standardima ili drugim dokumentovanim važećim metodama - karakterizacija otpada radi klasifikacija otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje
Laboratorija za ispitivanje nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini

IV ZAŠTITA OD POŽARA

Ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija posebnih sistema: Instalacija i uređaja u zonama opasnosti od eksplozije
Ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i to: Instalacija hidrantske mreže za gašenje požara
Ovlašćenje za obavljanje poslova izrade glavnog projekta zaštite od požara
Ovlašćenje za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u objektima druge i treće kategorije ugroženosti od požara
Ovlašćenje za projektovanje i posebnih sistema i mera zaštite od požara

V BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Licenca za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Licenca za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad
Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – hemijskih i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti
Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline – bioloških štetnosti

VI PLANIRANJE I IZGRADNJA

Licenca za izradu tehničke dokumentacije za objekte
Ovlašćenje za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje

VII PLAN ZAŠTITE OD UDESA

Ovlašćenje za izradu plana zaštite od udesa

VIII PROCENA RIZIKA OD KATASTROFA I PLAN ZAŠTITE OD SPASAVANJA

Ovlašćenje za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja

IX ISPITIVANJE VOZILA

Ovlašćenje za ispitivanje samo vozila prepravljenih ugradnjom ili izgradnjom opreme i uređaja za pogon vozila na alternativna goriva, merenja i izdavanje potvrda o ispravnosti uređaja i opreme za pogon vozila na alternativna goriva gas

X OBUKE

Izvođenje posebnih obuka za lica koja rade na poslovima zaštite od požara