Sektor kontrolisanja i sertifikacije

 • Služba za pregled i ispitivanje - bezbednost i zdravlje na radu – HSE

  U Službi za preglede i ispitivanja obavljaju se sledeći poslovi:

  • preventivni i periodični pregledi i ispitivanja opreme za rad (mašine, uređaji, postrojenja, instalacije, alati i dr.)
  • pregled i ispitivanje električnih instalacija
  • pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
  • pregled i ispitivanje trafostanica
  • pregled i ispitivanje sistema za provetravanje skloništa i dvonamenskih objekata
  • ispitivanje telefonskih instalacija i ekvipotencijalizacije
  • ispitivanje i kontrola izolacionih sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite:rukavice, čizme, prostirke, manipulativne motke, klešta, indikatori, uzemljivači, osigurači i dr.
  • ispitivanje i kontrola izolacionih aparata za zaštitu organa za disanje.
  • termovizijska inspekcija elektroinstalacija, mašina i opreme i termoenergetska efikasnost građevinskih objekata
  • preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline (hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti)
  • teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad
  • provera stručne osposobljenostizavarivača - atestiranje zavarivača
 • Kontrolno telo

  Akreditovano prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012, sa rešenjem br: 06-040 izdatim od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

  Kontrolno telo akreditovano je za kontrolisanje sledećih proizvoda:

  • uzoraka zavarenih i lemljenih spojeva radi provere stručne osposobljenosti zavarivača i lemioca
  • električnih instalacija niskog napona
  • gromobranskih instalacija
  • antistatik opreme (postavljene podne obloge, antistatička obuća i ostala antistatička oprema)
  • elektroizolacionih sredstava zaštite (rukavice, zaštitne čizme/cipele, prostirke, motke, ploče, visokonaponski indikatori)
  • hidrantskih mreža
  • liftova za prevoz lica i tereta na električni i hidraulični pogon
  • posuda pod pritiskom koje nisu izložene plamenu
  • opreme za tehnički pregled vozila i to:
   • uređaja sa valjcima za proveru sile kočenja
   • analizatora gasova
   • opacimetara
   • manometara za merenje pritiska u pneumaticima
   • regloskopa-uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu
 • Imenovano telo

  Imenovano telo, registarski broj I 006 u sklopu kojeg se obavlju sledeći poslovi:

  1. Imenovano telo za liftove

  Ocenjivanje usaglašenosti liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima prema sledećim postupcima:

  • redovan pregled lifta u skladu sa članom 6. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi;
  • vanredni pregled lifta u skladu sa članom 7. Pravilnika o pregledima liftova u upotrebi;

  Ocenjivanje usaglašenosti liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima prema sledećim postupcima:

  • završna kontrola u skladu sa Prilogom 6. Pravilnika o bezbednosti liftova;
  • pojedinačna verifikacija lifta u skladu sa Prilogom 9. Pravilnika o bezbednosti liftova

  Izdavanje domaćih isprava o usagalašenosti bez ponovnog ocenjivanja usaglašenosti, a na osnovu inostrane isprave o usaglašenosti za liftove i bezbednosne komponente koja je izdata u skladu sa propisom koji sadrži suštinski ista načela i bitne zahteve za zaštitu zdravlja i bezbednosti kao Pravilnik o bezbednosti liftova i u skladu sa članom 10. stav 2. Uredbe načinu sprovođenja ocenjivanja usaglašenosti, sadržaju isprave o usaglašenosti, kao i obliku, izgledu i sadržaju znaka usaglašenosti.

  2. Imenovano telo za opremu pod pritiskom

  • Razvrstavanje opreme pod pritiskom;
  • Pregled i ispitivanja opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe;
  3. Imenovano telo za dečija igrališta

  4. Imenovano telo za ocenjivanja usaglašenosti analizatora izduvnih gasova

  • Usaglašenost sa tipom na osnovu verifikacije proizvoda.
 • OVLAŠĆENO TELO

  Ovlašćeno telo za overavanje merila, registarski broj OM 015, obavlja poslove overavanja merila koja se koriste u funkciji kontrole i bezbednosti saobraćaja i uporebljavaju se prilikom tehničkog pregleda vozila.

  Vrste merila za čije overavanje Institut poseduje ovlašćenje:

  • manometri za merenje pritiska u pneumaticima
  • uređaji sa valjcima za proveru sile kočenja kod vozila
  • analizatori gasova
  • opacimetri
  • regloskopi - uređaji za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu

  Overavanje merila podrazumeva pregled i označavanje (žigosanje) merila. Po zahtevu podnosioca zahteva za overavanje merila, izdaje se i uverenje o overavanju merila. Overavanje merila može biti prvo, redovno ili vanredno. Nova merila i merila koja nisu ranije overavana podležu prvom overavanju, a merila koja su u upotrebi podležu redovnom overavanju. Merila koja su zbog kvara ili drugih tehničkih nedostataka bila isključena iz upotrebe, na kojima je izvršena popravka ili prepravka, kao i merila za koja redovno overavanje nije izvršeno u propisanom roku podležu vanrednom overavanju.

Opšti uslovi poslovanja:
1. Kontrolno telo Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad u skladu sa obimom akreditacije koji se nalazi na sajtu Akreditacionog tela Srbije pod akreditacionim brojem 06-040 koristi odgovarajuće metode za kontrolisanja koja su predmet ponude.
2. Kontrolno telo Instituta neće učiniti javnim informacije dobijene od korisnika usluge, bez prethodno dobijene saglasnosti, osim u slučaju naloga državnog organa.
3. Postupak za rešavanje pritužbi je dostupan na zahtev korisnika usluga i Kontrolno telo je odgovorno za odluke u procesu rešavanja pritužbi.
4. Kontrolno telo je odgovorno za izbor eksternog isporučioca usluga kontrolisanja ukoliko ga ono odabere.
5. Prihvatom ove ponude u roku njenog važenja smatra se da je zaključen ugovor izmedu Kontrolnog tela i korisnika usluge.
6. Na pitanja koja nisu izričito regulisana sporazumom stranaka u pismenoj formi, primenjivaće se važeći propisi.
7. Kontrolno telo i korisnik usluge se ovim saglašavaju da sve eventualne sporove proistekle iz, ili u vezi sa ovom ponudom, reše pred stvarno nadležnim sudom prema sedištu tuženog.
8. Informacije o prikupljanju i daljoj obradi podataka o ličnosti date su na web prezentaciji Instituta.