Sektor zaštite i projektovanja

 • BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

  • Izrada akta o proceni rizika za sva radna mesta u radnoj okolini
  • Izrada pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu
  • Obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Izrada uputstava za bezbedan rad
  • Teorijsko i praktično osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad
 • ZAŠTITA OD POŽARA

  • Izrada planova zaštite od požara, analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša
  • Izrada plana zaštite od udesa
  • Procena rizika od katastrofa
  • Izrada plana zaštite i spasavanja
  • Izrada pravila zaštite od požara sa planom evakuacije i uputstvom za postupanje u slučaju požara
  • Izrada Glavnog projekta zaštite od požara
  • Izrada sanacionog plana
  • Merenje koncentracija zapaljivih i eksplozivnih gasova i para
  • Tehnička kontrola hidrantskih mreža za gašenje požara
  • Projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara
  • Stručni nadzor i saveti iz oblasti zaštite od požara prilikom izgradnje objekata
 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE (izrada projektno tehničke dokumentacije)

  • Izrada plana upravljanja otpadom
  • Izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu
  • Priprema dokumentacije za dobijanje dozvola za upravljanje otpadom
  • Priprema dokumentacije za dobijanje integrisane dozvole o sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC)-izrada kompletne dokumentacije sa zahtevom
  • Plan mera za efikasno korišćenje energije za dobijanje integrisane dozvole o sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (IPPC)
  • Izrada politike prevencije udesa
  • Izrada izveštaja o bezbednosti
  • Izrada plana zaštite od udesa
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju gradskih deponija, komunalnog čvrstog otpada i stočnih grobalja
 • OBUKE, STRUČNA OSPOSOBLJAVANJA

  • Osposobljavanje za bezbedan i zdrav rad, obuka iz oblasti zaštite od požara
  • Stručno osposobljavanje rukovaoca u unutrašnjem transportu, rukovaoca energetskim, kompresorskim i kotlovskim postrojenjima, sudovima pod pritiskom i održavanje električnih instalacija i uređaja u Ex izvedbi
  • Obuka vozača i rukovaoca (ADR)
 • PROJEKTOVANJE I INŽENJERING

  • Tehnički pregled objekta
  • Tehnička kontrola projekta
  • Ocena kvaliteta izvedenih radova
  • Izrada tehničke dokumentacije projekta
  • Izrada tehničkog izveštaja i zapisnika o izvršenom veštačenju za potrebe izrade izveštaja o zatečenom stanju objekta
  • Elaborat o uređenju gradilišta
  • Stručni nadzor
  • Pregled tehničke ispravnosti skele
  • Proračun nosivosti skele
  • Preuzimanje projekta
  • Izrada plana saobraćajnih površina u objektu sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu
 • MEDICINA RADA

  • Identifikacija i procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • Obuka u organizovanju prve pomoći, spasavanju, evakuaciji i rukovanju opasnim materijama
  • Izrada analiza povreda na radu, profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom
  • Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem - Beneficirani radni staž (utvrđivanje, revizija i evidentiranje)

  STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - Beneficirani radni staž

  Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad se poslovima utvrđivanja, evidentiranja i revizije radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficiranim stažom) bavi preko 40 godine.

  U ovom periodu je urađen veliki broj Stručnih dokumentacija i Stručnih analiza koje služe kao osnov za utvrđivanje (novih) radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem na teritoriji cele bivše SFRJ, kao i Zapisnika u konkretnim preduzećima (kod poslodavca).

  Institut poseduje sve neophodne Licence i Ovlašćenja koja su potrebna za izradu Stručne dokumentacije:

  • Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
  • Licencu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad
  • Licencu za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline, hemijskih i fizičkih štetnosti
  • (osim jonizujućeg zračenja)
  • Licencu za obavljanje poslova ispitivanja bioloških štetnosti
  • Akreditovanu laboratoriju za ispitivanje po SRPS ISO 17025
  • Ispitivanje hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti u radnoj okolini (buka, vibracije, toplotna i elektromagnetna zračenja (osim jonizujućeg zračenja))
  • Ovlašćenje MUP-a za obavljanje poslova unapređenja zaštite od požara

  Institut ima uvedene standarde sistema kvaliteta: SRPS ISO 9001; SRPS OHSAS 18001 i SRPS ISO 14001.

  Institut raspolaže dovoljnim poslovnim i tehničkim kapacitetom za uspešno obavljanje ovih poslova, što dokazuju Akreditovane Laboratorije za fizičko-hemijska, mehanička i mikrobiološka ispitivanja.

  Poslove utvrđivanja, evidentiranja i revizije radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem obavlja multidisciplinarni visokostručni tim, sa višegodišnjim iskustvom na ovim poslovima, svi oni su iz reda stalno zaposlenih, sa ogovarajućim licencama i ovlašćenjima. Stručni tim čine sledeći stručni profili:

  • Diplomirani inženjer tehnologije
  • Diplomirani inženjer tehnologije – specijalista sanitarne hemije
  • Diplomirani inženjer zaštite na radu
  • Diplomirani inženjer mašinstva
  • Diplomirani inženjer elektrotehnike
  • Diplomirani inženjer građevine
  • Doktora medicine – specijalista medicine rada
  • Diplomirani psiholog
  • Diplomirani hemičar
  • Diplomirani fiziko-hemičar
  • Diplomirani biolog - specijalista mikrobiologije
  • Diplomirani inženjer protivpožarne zaštite
  • Diplomirani pravnik

  STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM - Reference

  • Elektro privreda Srbije (TE Obrenovac, TE Kostolac, TE Morava, Panonske TE-TO Novi Sad, Elektromreža Srbije)
  • Elektroprivreda Crne Gore (HE Plužine)
  • Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore (revizija celokupnog Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem)
  • Naftna industrija Srbije (Rafinerije nafte u Pančevu i N.Sadu; Rafinerija TNG-a Elemir; NIS – NAFTAGAS)
  • Železnice Srbije
  • Srbijašume Beograd
  • Vojvodinašume Novi Sad
  • Metanolsko sirćetni komleks Kikinda
  • Nuklearna postrojenja i laboratorije Vinča
  • Fabrika vagona Kraljevo
  • Želvoz Smederevo
  • Šinvoz Zrenjanin
  • Bratstvo Subotica
  • Magnohrom Kraljevo
  • Šamot Aranđelovac
  • HI Zorka Šabac
  • HI Zorka Subotica
  • IHP Prahovo
  • HI Župa Kruševac
  • RTB Bor
  • Fabrika kablova Jagodina
  • Fabrika kablova Zaječar
  • Novkabel Novi Sad
  • Fabrika akumulatora Sombor
  • Rudnici olova i cinka Zajača
  • PKS Latex Čačak
  • Hemofarm Vršac
  • Galenika Zemun
  • Jugoremedija Zrenjanin
  • Zdravlje Leskovac
  • Politika Beograd
  • Dnevnik Novi Sad
  • Namenska industrija
  • Livnice u N. Sadu, Čoki, Kikindi, Požegi, Adi…..
  • Brodogradilište Novi Sad
  • Brodogradilište Zasavica S. Mitrovica
  • Brodogradilište Zrenjanin
  • Brodogradilište Bijela (C. Gora)
  • Luka Bar (C. Gora)
  • Srpska fabrika stakla Paraćin
  • Industrija stakla Pančevo
  • JAT Beograd
  • Privredna avijacija Novi Sad
  • Fabrike koža u Rumi, Valjevu, Kragujevcu, Užicu…..
  • Carnex Vrbas
  • Proteinka Sombor
  • Neoplanta Novi Sad
  • JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad
  • JKP Vodovod i kanalizacija Gornji Milanovac
  • JKP Čistoća Novi Sad
  • JGSP Novi Sad
  • JKP Vodovod Bor
  • Zdravstveni centar Zaječar
  • Zdravstveni centar Negotin
  • Zdravstveni centar Prokuplje