<

Obrada podataka

U skladu sa odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL) INSTITUT ZA ZAŠTITU NA RADU AD NOVI SAD, (dalje: Rukovalac podataka), pre otpočinjanja sa prikupljanjem i daljom obradom podataka o klijentima, ovim obaveštenjem upoznaje klijente, potencijalne klijente ili druga lica (u daljem tekstu: Klijent) sa sledećim:

1. Obrada podataka

Rukovalac podataka će da prikuplja i dalje obrađuje, u smislu člana 3. stav 1. tačka 3) ZZPL, sledeće podatke o ličnosti Klijenata: ime i prezime, JMBG, adresu, broj telefona, e-mail adresu.

2. Svrhа prikupljanja i dalje obradе podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da obrađuje isključivo u svrhu komercijalnih potreba te ih u druge svrhe neće koristiti.

3. Način korišćenja podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja prevashodno od lica na koje se podaci odnose, prilikom podošenja zahteva za dostavljanje ponude za zaključenje ugovora, odnosno, prilikom zaključenja ugovora.

4. Pravni osnov prikupljanja i dalje obrade podataka

Rukovalac podataka će podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja da prikuplja od Klijenata, kao lica na koje se podaci odnose, na osnovu punovažnog pristanka Klijenata.

Nakon upoznavanja sa obaveštenjem o prikupljanju i obradi podataka, Klijent može dati pristanak da Rukovalac podataka izvrši obradu podataka o ličnosti:

  • u formi pisane izjave;
  • usmeno, uz sačinjavanje zapisnika.

5. Pravo na opoziv

Klijent koji je dao punovažan pristanak na obradu može svoj punovažan pristanak da opozove.

6. Bezbednost podataka

Rukovalac podataka će u smislu odredbi člana 47. ZZPL da na odgovarajući način zaštiti podatke o ličnosti iz tačke 1. ovog obaveštenja od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa, odnosno preduzeće sve neophodne tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prigovori i žalbe na rad instituta

Institut za zaštitu na radu a.d. Novi Sad je ustanovio postupak za rešavanje prigovora/žalbi na rad dobijenih od korisnika usluga ili drugih zainteresovanih strana. Postupak se primenjuje na sve usluge koje vrši Institut, kao i druge radnje koje vrše zaposleni pri obavljanju svojih poslova.

Ko može izjaviti prigovor/žalbu?

Prigovor/žalbu na rad Instituta mogu izjaviti korisnici usluga i druga zainteresovana lica.

Na koji način se može podneti prigovor/žalba?

Prigovor/žalba se može izjaviti pismeno (elektonskom poštom ili štampanim podneskom) ili usmeno našim zaposlenima, pri čemu je potrebno saopštiti dovoljno informacija o predmetu prigovora/žalbe kako bi se ista mogla dovesti u vezu sa konkretnim poslom/situacijom i eventualno kontakt informacije radi lakše dalje komunikacije.

Rešavanje prigovora/žalbe

Svaki prigovor/žalba se rešava na nepristrasan način. Postupak obrade prigovora je besplatan za sve podnosioce, osim u slučaju žalbe koja podleže plaćanju administrativne takse. Žalba je primenjiva samo kod poslova overavanja merila na liniji tehničkog pregleda vozila

Ukoliko se prigovor/žalba može rešiti u roku od 3 radna dana od prijema, podnosiocu se dostavlja odgovor u navedenom roku.

Ukoliko je za rešavanje prigovora/žalbe potrebno više od 3 radna dana, podnosilac se obaveštava o prijemu i očekivanom roku za rešavanje. Nakon rešavanja, podnosiocu se dostavlja odgovor.

Postupak po žalbi

Na žalbe na rad Ovlašćenog tela za overavanje merila na liniji za tehnički pregled vozila, koji se obavljaju po javnom ovlašćenju nadležnog državnog organa, na postupak po žalbi, odnosno po pravnom sredstvu izjavljenom od strane ovlašćenog lica, primenjivju se odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak. Postupak po žalbi sprovodi ovlašćeno lice (potpisnik Rešenja).

Nadležnost za rešavanje prigovora/žalbi

Za rešavanje prigovora/žalbi nadležna je Svetlana Golubović.

Kontakt: svetlana.golubovic@institut.co.rs

Ocena zadovoljstva korisnika

Korisnici usluga, svoja zapažanja vezana za uslugu ili odnos zaposlenih prema korisnicima usluga, mogu zabeležiti u Knjigu utisaka koja se nalazi kod radnika obezbeđenja na ulazu u Institut, kao i u upitnicima za ocenu zadovoljstva korisnika koji im se krajem svake godine dostavljaju.

Postupak za rešavanje prigovora/žalbi dostupan je na zahtev korisnika usluga.