Zahtevi za usluge medicine rada

 • 1. staž osiguranja sa uvećanim trajanjem

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci

  Potrbno je (otkačiti):

  Da li posedujete zapisnik o utvđivanju radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem?
  NAPOMENA: Po prihvatanju ponude potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:
  1. Normativna akta i evidencije preduzeća
  • statut;
  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji;
  • organizaciona šema;
  • opisi poslova radnih mesta;
  • kolektivni ugovor (Pravilnik o zaštiti na radu) sa spiskom ličnih zaštitnih sredstava;
  • kadrovske evidencije o rasporedu radnika na radna mesta;
  • medicinska dokumentacija o periodičnim pregledima radnika, zadnjih 10 godina (za sve radnike koji su u tom periodu radili na posmatranim radnim mestima):
   • ime i prezime radnika,
   • naziv radnog mesta,
   • stepen stručne spreme i struka;
   • godina rođenja;
   • ukupan radni staž (broj godina);
   • radni staž na analiziranom radnom mestu (eksponirani staž);
   • podaci o hroničnom morbiditetu: dijagnoze ili šifre obolenja sa izveštaja o periodičnim pregledima, ekspertizama i sl. Ukoliko se na izveštajima sa periodičnih pregleda ne upisuju dijagnoze, molim Vas da nam omogućite pristup zdravstvenim kartonima službe medicine rada;
   • broj radnika zaposlenih (trenutno) na analiziranom radnom mestu.
  • povredne liste, zadnjih 10 godina (za sve radnike koji su u tom periodu radili na posmatranim radnim mestima): dijagnoza ili šifra povrede sa uzrocima povređivanja i brojem izgubljenih dana po tom osnovu;
  • spisak radnika obolelih od profesionalnih bolesti, zadnjih 10 godina (za radnike na posmatranim radnim mestima)
  • spisak invalida rada sa tačnim nazivom radnog mesta na kome je nastala invalidnost, godinom nastanka invalidnosti i uzrokom nastanka invalidnosti (bolest, profesionalna bolest, povreda na radu ili povreda van rada);
  • broj izgubljenih dana, po osnovu bolovnja koja su posledica bolesti odn. povreda nastalih na radnom mestu, zadnjih 10 godina (za radnike na posmatranim radnim mestima)
  2. Tehnološki proces
  • detaljan opis tehnološkog procesa;
  • opis dela tehnološkog procesa na posmatranom radnom mestu;
  • mišljenje o mogućem tehničko - tehnološkom osavremenjivanju procesa rada i zaštitnim merama;
  • spisak opreme, sredstava i predmeta rada na posmatranom radnom mestu (Predmet rada: sirovine i drugi materijali; sredstva za rad: postrojenja, mašine, alati i dr.);
  • spisak opasnosti (od požara, eksplozije, povređivanja i sl.), i štetnosti (hemijskih, bioloških i fizičkih) sa kojima se radnik sreće na radnom mestu;
  • tlocrt osnove preduzeća sa ucrtanim objektima u kojima se pojavljuju ocenjivana radna mesta;
  • informacije sa tehnološke dokumentacije (operacijski list, popis operacija, popis alata);
  • poslednji rezultate ispitivanja uslova radne okoline;
  • zapisnici sa poslednjeg pregleda opreme (mašine i uređaji, instalacije, sredstva unutrašnjeg transporta, idr.).
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod