Zahtevi za usluge obuke i stručnog osposobljavanja

 • 1. Zahtev za stručno osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/OPREMI ZA RAD
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Zahtev za osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O PREDUZEĆU
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Zahtev za osposobljavanje zaposlenih iz oblasti zaštite od požara

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O PREDUZEĆU
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 4. Zahtev za obuku zaposlenih za prevoz i rukovanje opasnim materijama (ADR)

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O KANDIDATIMA:

  Obuka se vrši za (otkačiti):

  Broj radnika za koje se vrši obuka (dopisati):

  Lokacija gde će se vršiti obuka i ispit (otkačiti):

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Zahtev za obuku zaposlenih iz prve pomoći

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci:
  Lokacija gde će se vršiti obuka (otkačiti):
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod