Zahtevi za usluge zaštite od požara i vanredne situacije

 • 1. Zahtev za izradu Pravila zaštite od požara

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Plan zaštite od udesa (na osnovu zakona o vanrednim situacijama)

  
  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Procena rizika i izrada plaza zaštite i spasavanja (na osnovu zakona o vanrednim situacijama)

 • 4. Zahtev za merenje koncentracije eksplozivnih gasova i para

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O MERENJU
  Da li je izvršeno čišćenje i degazacija? Da li na lokaciji postoji ventilacija? Da li posedujete dokumentaciju o određivanju zona opasnosti? Da li posedujete mašinski projekat instalacija?
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Glavni projekat zaštite od požara

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU:
  Dostupnost projekata u elektronskoj formi:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 6. Zahtev za izradu Sanacionog plana

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 7. Zahtev za izradu plana zaštite od požara

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 8. Zahtev za izradu elaborata o zonama opasnosti

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 9. Zahtev za projektovanje i instalacija uređaja za detekciju, dojavu i gašenje požara

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  OSTALI PODACI
  NAPOMENA: Po prihvatu ponude potrebno je dostaviti sledeću dokumetaciju:
  • građevinski projekat
  • mašinsko-tehnološki projekat
  • plan zaštite od požara (elaborat – glavni projekat o zaštiti od požara)
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 10. Stručni nadzor i saveti iz oblasti zaštite od požara prilikom izgradnje objekata

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O OBJEKTU/KOMPLEKSU:
  Dostupnost projekata u elektronskoj formi:
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 11. Zahtev za tehničku kontrolu hidrantske mreže

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  OSTALI PODACI
  Da li posedujete uređaj za povećavanje pritiska:
  NAPOMENA: Za novoizgrađene objekte kontrolorima omogućiti uvid u projekat hidrantske mreže odobren od strane MUP-a.
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod