Zahtevi za usluge zaštite životne sredine

 • 1. Zahtev za izradu projekta sanacije i rekultivacije odlagališta otpada (smetlišta, deponije, stočnog groblja i sl.)

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  PODACI O ODLAGALIŠTU OTPADA

  Otkačiti raspoložive podloge za izradu Projekta:

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 2. Zahtev za izradu studije o proceni uticaja na životnu sredinu

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci

  Faza Studije za koju se podnosi zahtev (otkačiti):

  Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev, odnosno uz Studiju (otkačiti dokumentaciju koju Naručilac poseduje)

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 3. Zahtev za izradu dokumenata za upravljanje rizikom od hemijskog udesa

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci

  Vrsta zahtevanog dokumenta (otkačiti):

  Postojeća tehnička dokumentacija (otkačiti dokumentaciju koju Naručilac poseduje)

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 4. Zahtev za izradu plana upravljanja otpadom

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci

  Postojeća dokumentacija (otkačiti dokumentaciju koju Naručilac poseduje):

  Postojeća tehnička dokumentacija (otkačiti dokumentaciju koju Naručilac poseduje):

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 5. Zahtev za izradu dokumentacije za integralnu dozvolu upravljanja otpadom

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci

  Postojeća dokumentacija (otkačiti dokumentaciju koju Naručilac poseduje):

  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod
 • 6. Zahtev za IPPC dozvolu

  Centrala kojoj šaljete zahtev:
  Opšti podaci
  Ostali podaci
  Da li se zahtev odnosi na novo ili postojeće postrojenje? Da li podnosilac zahteva u potpunosti poseduje adekvatnu (validnu) dokumentaciju potrebnu za podnošenje Zahteva?

  Postojeća dokumentacija (otkačiti dokumentaciju koju Naručilac poseduje):

  Da li je potrebno dostaviti ponudu za nedostajuću dokumentaciju? Da li je potrebno dostaviti ponudu za popunjavanje Zahteva za izdavanje IPPC dozvole?
  Podaci o licu koje je popunilo zahtev
  kod