Laboratorija za ispitivanje

Akreditovana prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, sa rešenjem br: 01–073 izdatim od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS).

Departman za ekotoksikološka ispitivanja

 • 1. ISPITIVANJE ŽIVOTNIH NAMIRNICA I HRANE ZA ŽIVOTINJE
  Fizička, hemijska, senzorska i mikrobiološka ispitivanja

  Belančevinasti proizvodi za prehrambenu industriju, biljna ulja i masti, žita i mlinski proizvodi, pekarski proizvodi, testenine i srodni proizvodi, brzo smrznuta testa, meso i proizvodi od mesa, riba i proizvodi od ribe, kafa i proizvodi od kafe, kuhinjska so (varena, kamena, morska i fina so), šećer, keks i proizvodi srodni keksu, kakao proizvodi i čokolade, čokoladni krem proizvodi, bombonski proizvodi, čajevi, pivo, osvežavajuća bezalkoholna pića, njihovi praškovi i sirupi i soda-voda, voda (prirodna mineralna, prirodna izvorska i stona voda), voće, povrće i pečurke, proizvodi od voća i povrća, mleko i proizvodi od mleka, skrob i proizvodi od skroba, začini, ekstrakti začina, mešavine začina, sirće, senf, med i proizvodi od meda, jaja i proizvodi od jaja, supe, sosovi, dodaci jelima i srodni proizvodi, prašak za puding, prašak za pecivo, pomoćna sredstva za prehrambenu industriju, arome, aditivi (boje, konzervansi, antioksidansi, kiseline, regulatori kiselosti, zgušnjivači, stabilizatori, emulgatori, emulgujuće soli, sredstva za želiranje, humektanti, sredstva za dizanje testa, učvršćivači, sredstva protiv zgrudnjavanja i stvaranja pene, sredstva za glaziranje, sredstva za tretiranje brašna, propelenti, zaslađivači, sredstva za povećanje zapremine, modifikovani skrobovi), enzimski preparati, proizvodi biljnog porekla, alkoholna pića;

  Hrana za životinje.

 • 2. MIKROBIOLOŠKA ISPITIVANJA PREDMETA OPŠTE UPOTREBE I BRISEVA

  Posuđe i pribor za jednokratnu upotrebu, ostali pribor, sredstva za održavanje lične, higijene, negu i ulepšavanje lica i tela, sredstva za održavanje čistoće u domaćinstvu, radne površine u objektima za poslovanje hranom, brisevi sa radnih površina, ruku radnika, procesne opreme i trupova životinja.

 • 3. ISPITIVANJE VODE

  Fizička, hemijska, senzorska i mikrobiološka ispitivanja vode (podzemne vode, površinske vode, vode za kupanje i rekreaciju, otpadne vode, pijaće vode i mineralne vode).

 • 4. ISPITIVANJE ZEMLJIŠTA I SEDIMENTA

  Fizička i hemijska ispitivanja zemljišta i sedimenta.

 • 5. ISPITIVANJE OTPADA

  Fizička, hemijska i radiološka ispitivanja otpada.

  Karakterizacija otpada i klasifikacija otpada za prekogranično kretanje (izvoz, uvoz i tranzit otpada).

 • 6. ISPITIVANJE KVALITETA VAZDUHA

  Fizička i hemijska ispitivanja vazduha i to:

  • otpadnog gasa (merenje emisije);
  • ambijentalnog vazduha;
  • radne okoline

  Laboratorija, pored stacionarne opreme, raspolaže i automatskim analizatorima za:

  • određivanje karakteristika otpadnog gasa, praškastih materija, gasova, dimno-katranskog broja, ukupnog gasovitog organskog ugljenika (TOC), oganskih i neorganskih jedinjenja (FTIR) u parnoj fazi kod ispitivanja otpadnog gasa;
  • određivanje masene koncentracije BTEΧ-ova i meteoroloških parametara kod ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha;
  • ispitivanje mikroklimatskih parametara, merenje buke, određivanje intenziteta toplotnog zračenja i intenziteta osvetljenja kod ispitivanja uslova radne okoline.

  Pored navedenog, Laboratorija obavlja i ispitivanje mikrobiološke kontaminacije putem vazduha i to:

  • vazduha u proizvodnom pogonu
  • vazduha u okolini punilica i mesta za doziranje
  • komprimovanog vazduha
  • azota generisanog u odgovarajućim generatorima i sl.

Departman za mehaničko - fizička ispitivanja

 • 7. ISPITIVANJA BEZ RAZARANJA

  Vizuelno, radiografsko ispitivanje, ispitivanje tečnim penetrantima, magnetskim česticama i ultrazvukom:

  • zavarenih spojeva;
  • metalnih materijala.

  Ultrazvučno ispitivanje metodom refleksije:

  • čeličnih limova debljine ≥ 6 mm;
  • ravnih proizvoda od austenitnih i feritno-austenitnih nerđajućih čelika debljine ≥ 6 mm.

  Merenje debljine metalnih materijala ultrazvukom.

 • 8. ELEKTROMAGNETNA KOMPATIBILNOST

  Nivo izlaganja ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru elektromagnetnim poljima (1 Hz - 100 kHz) od:

  • sistema prenosa elektične energije;
  • elemenata distributivnih sistema;
  • električnih uređaja industrijske učestanosti u stacionarnom režimu rada.
 • 9. Akustična ispitivanja

  Merenje buke u životnoj sredini i radnoj okolini.

  Ispitivanje građevinskih materijala, građevinskih elemenata konstrukcija, građevinskih objekata i hala:

  • terenska merenja izolacije od vazdušnog zvuka fasadnih elemenata i fasada;
  • terenska merenja izolacije od vazdušnog zvuka između prostorija;
  • terenska merenja izolacije međuspratnih konstrukcija od zvuka udara;
  • merenje vremena reverberacije.
  Ispitivanje izvora buke - određivanje nivoa zvučne snage izvora buke.

  Ispitivanje humanih vibracija:

  • merenje efektivnih vrednosti amplituda brzine i ubrzanja vibracija koje se prenose na čovekovo telo;
  • merenje efektivnih vrednosti amplituda brzine i ubrzanja vibracija ruke i šake.
 • 10. KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI SISTEM I ZAJEDNIČKI ANTENSKI SISTEM

  Merenje napona nosilaca televizijskih signala i radio - difuznih signala zvuka.

Opšti uslovi poslovanja:
1. Laboratorija za ispitivanje Instituta za zaštitu na radu a.d. Novi Sad u skladu sa obimom akreditacije koji se nalazi na sajtu Akreditacionog tela Srbije pod akreditacionim brojem 01-073 koristi odgovorne metode za ispitivanja koja su predmet ponude.
2. Laboratorija Instituta neće učiniti javnim informacije dobijene od korisnika usluge, bez prethodno dobijene saglasnosti, osim u slučaju naloga državnog organa.
3. Postupak za rešavanje pritužbi je dostupan na zahtev korisnika usluga i Laboratorija je odgovorna za odluke u procesu rešavanja pritužbi.
4. Laboratorija je odgovorna za izbor eksternog isporučioca usluga ispitivanja ukoliko ga ona odabere.
5. Izveštaji koji se izdaju se isklјučivo odnose na dostavljene uzorke, odnosno uzorke uzete na terenu, odnosno izvršena merenja. Laboratorija odgovara isklјučivo korisniku usluge. Sva ispitivanja se obavljaju sa pažnjom dobrog privrednika.
6. Laboratorija izdaje izjave o usaglašenosti rezultata ispitivanja sa odgovarajućim referentnim dokumentom (specifikacijom) pri čemu primenjuje pravilo odlučivanja “binarno pravilo jednostavnog prihvatanja, nivo poverenja 95%”.
   U slučaju kada je rezultat u okvirima specifikacije, Laboratorija će dati izjavu o usaglašenosti rezultata. Kada je rezultat van okvira specifikacije, Laboratorija će dati izjavu o neusaglašenosti rezultata.
   Izuzetak su izjave o usaglašenosti definisane od strane zakonodavca kao dozvolјena odstupanja (sa uklјučenom proširenom mernom nesigurnošću, npr. za otpadni gas, buku, pesticide, IBR ispitivanja).
   Ukoliko želite da se prilikom izveštavanja primeni drugo pravilo odlučivanja, ili da se ne izda izjava o usaglašenosti rezultata ispitivanja, potrebno je o tome da nas pre prihvatanja ponude obavestite.
7. Ukoliko korisnik usluge zahteva mišlјenje o bezbednosti ili zdravstvenoj ispravnosti, Laboratorija će izdati:
   • pozitivno mišlјenje o bezbednosti ili zdravstvenoj ispravnosti uzoraka će se izdavati kada su rezultati svih merenja u okvirima zakona i njegovih podzakonskih akata;
   • negativno, kada su rezultati nekog od parametra bezbednosti (mikrobiološki kriterijum bezbednosti, kontaminent, rezidua...) van okvira zakona.
8. Prihvatom ove ponude u roku njenog važenja smatra se da je zaključen ugovor između Laboratorije i korisnika usluge.
9. Na pitanja koja nisu izričito regulisana sporazumom stranaka u pismenoj formi, primenjivaće se važeći propisi.
10. Laboratorija i korisnik usluge se ovim saglašavaju da sve eventualne sporove proistekle iz, ili u vezi sa ovom ponudom, reše pred stvarno nadležnim sudom prema sedištu tuženog.
11. Informacije o prikupljanju i daljoj obradi podataka o ličnosti date su na web prezentaciji Instituta.
12. Uzorci iz službenih kontrola se čuvaju mesec dana, a ostali uzorci 7 dana od izdavanja izveštaja, ukoliko korisnik usluge ne zatraži drugačije.