Organizaciona šema

Direktori Sistem upravljanja
Laboratorija za ispitivanje
 • Departman za mehaničko - fizička ispitivanja
 • Departman za ekotoksikološka ispitivanja
  • Odsek za mikrobiološka ispitivanja
  • Odsek za fizičko - hemijska ispitivanja
Sektor kontrolisanja i sertifikacije
 • Sertifikaciono telo
 • Kontrolno telo
 • Imenovano telo
 • Ovlašćeno telo
 • Služba za preglede i ispitivanja
 • Služba zaštite i projektovanja
 • Služba za ispitivanje vozila
Sektor logistike i nabavke Sektor ekonomsko finansijskih poslova Sektor pravnih i opštih poslova Sektor za ljudske resurse Ogranak Šabac Ogranak Niš