Ovlašćenje nadležnih ministarstava

Redni broj Naziv nadležnog organa Broj i datum rešenja/licence Ovlašćenje/licenca
Imenovano telo
1. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Beograd
021-03-043/2011-08
16.12.2011. godine

Ocenjivanje usaglašenosti liftova na električni pogon za vertikalni prevoz tereta sa kabinom u koju nije moguć pristup ljudi, i to za sprovođenje pregleda tehničke dokumentacije sa izdavanjem potvrde o usaglašenosti

2. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Beograd
021-03-043/2011-08
07.05.2012. godine

Ocenjivanje usaglašenosti liftova koji se trajno upotrebljavaju u zgradama i objektima prema sledećim postupcima:

1. završna kontrola u skladu sa Prilogom 6 Pravilnika

2. pojedinačna verifikacija lifta u skladu sa Prilogom 9 Pravilnika 2.

3. redovan i vanredni pregled lifta u skladu sa čl. 17. i 19. Pravilnika

Ovlašćeno telo
3. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Beograd
021-03-131/2011-08
18.11.2011. godine
Overavanje analizatora izduvnih gasova koji rade na principu infracrvene spektrofotometrije
Ministarstvo finansija i privrede
Beograd
021-03-131/2011-08
15.03.2013. godine
4. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Beograd
021-03-127/2011-08
18.11.2011. godine
Overavanje merila za merenje sile kočenja kod motornih vozila, i to uređaji sa valjcima za proveru sile kočenja po obodu točkova kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila
Ministarstvo finansija i privrede
Beograd
021-03-127/2011-08
15.03.2013. godine
5. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Beograd
021-03-129/2011-08
18.11.2011. godine

Overavanje opacimetara

Ministarstvo finansija i privrede
Beograd
021-03-129/2011-08
15.03.2013. godine
6. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Beograd
021-03-128/2011-08
18.11.2011. godine
Overavanje uređaja za proveru velikog i oborenog svetla na vozilu (regloskopi) nazivnog opsega 01x-240 1x
Ministarstvo finansija i privrede
Beograd
021-03-128/2011-08
15.03.2013. godine
7. Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja
Beograd
021-03-130/2011-08
18.11.2011. godine

Overavanje manometara za merenje pritiska u pneumaticima

Ministarstvo finansija i privrede
Beograd
021-03-130/2011-08
15.03.2013. godine
Zaštita životne sredine
8. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Beograd
353-01-01982/2007-02 24.09.2008. godine Ispitivanje otpadnog gasa - merenje emisije
9. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja
Beograd
353-01-01981/2007-02 24.09.2008. godine Ispitivanje ambijentalnog vazduha - merenje imisije
10. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, BG 353-01-00351/2010-02 08.07.2010. godine Merenje buke u životnoj sredini
11. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, BG 19-00-00258/2008-02
29.01.2009. godine
Fizička i hemijska ispitivanja otpada
12. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 325-00-00471/2013-07
17.04.2013. godine

· fizičko-hemijska, senzorna i mikrobiološka isptivanja otpadnih, površinskih i podzemnih voda

· uzimanje uzoraka za fizičko hemijska ispitivanja voda

13. Ministarstvo životne sredine i prostornog
Beograd
532-04-01040/2008-04 24.09.2008. godine Ispunjavanje propisanih uslova za korišćenje pokretnog undustrijskog rendgen aparata SEIFERT ERESCO 42 MF 3.1 nproizvodnje GE Inspection Technologies Gmbh, sa rendgenskom cevi serijski br. 7448361
14. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, BG 19-00-00838/2009-02
07.10.2010. godine

Ispitivanje otpada:

  • uzorkovanje otpada po metodama utvrđenim srpskim standardima, međunarodno priznatim standardima ili drugim dokumentovanim važećim metodama
  • karakterizacija otpada radi klasifikacija otpada za prekogranično kretanje, tretman i odlaganje
15. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine 10.09.2012.

Ispitivanje nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini na teritoriji APV za nivo električnog polja i nivo magnetnog polja 1Hz -100 kHz

Zaštita od požara
16. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Sekretarijat u Novom Sadu 07 Broj 217-1298/00 07.11.2000.godine Poslovi periodičnog pregleda i ispitivanja stabilnih sistema za gašenje požara.
17. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Odeljenje za zaštitu i spasavanje u Novom Sadu 06/18 Broj 217-541/09 16.03.2009. goidine Poslovi ispitivanja protočnog kapaciteta i pritiska vode u hidrantskoj mreži za gašenje požara i ispitivanje hidrantskih creva, pribora i armatura
18. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Uprava za preventivno tehničku i protivpožarnu zaštitu 08-500/1
17.02.1992. godine
Poslovi unapređenja zaštite od požara:

1. Izrada studija organizacije zaštite od požara

2. Izrada analiza postojećeg stanja zaštite od požara

3. Izrada programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara

4. Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona

5. Projektovanje uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara

6. Ispitivanje fizičko-hemijskih osobina čvrstih, tečnih i gasovitih zapaljivih materija, kao i pogodnost korišćenja ovih materija u objektima ugroženim od požara

19. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Sekretarijat u Novom Sadu 532-03-48/97-04 Poslovi montaže i održavanja stabilnih sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara
20. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Uprava protivpožarne policije 15 Broj 217-83/92
24.04.1997. godine
Poslovi stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojima se prevoze sve klase opasnih materija, osim za klasu 7.
21. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS,, Sektor za zaštitu i spasavanje, Uprava za preventivu 06/2 Broj 217-213/06
17.01.2007. godine
Organizovanje nastave za polaganje stručnog ispita radnika koji rade na poslovima zaštite od požara.
22. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS 07 broj 152-287/12
29.05.2013. godine
Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara –
23. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS 07 broj 152-288/12
29.05.2013. godine
Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara –
24. Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine, Beograd 292/3
10.04.2002. godine

SAGLASNOST za Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove rukovanja transportom tečnih ugljovodonika i Program stručnog osposobljavanja lica koja obavljaju poslove održavanja naftovoda i produktovoda.

25. Savezni zavod za standardizaciju 10-02-679/4
14. 07.1992. godine

REŠENJE o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova obaveznog atestiranja aparata za zaštitu organa za disanje.

26. Ministarstvo rudarstva i energetike, Sektor za naftu i gas, Beograd 314-01-026/2002-05
23.05.2002. godine

REŠENJE o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova održavanja unutrašnjih gasnih instalacija

27. Ministarstvo rudarstva i energetike, inspekcija parnih kotlova, Beograd 314-01-3395/95-05
29.12.1995. godine

REŠENJE o ispunjavanju uslova za pripremu pokretnih posuda za CO2 pod pritiskom za pregled i ispitivanje.

Bezbednost i zdravlje na radu
Licence odgovornih lica
28. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Beograd 152-02-00010/2006-01 14.11.2006. godine LICENCA za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad
29. 164-02-00037/2006-01 12.12.2006. godine LICENCA za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad
30. 164-02-00038/2008-01 15.04.2008. godine LICENCA za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad
164-02-00017/2013-01
16.04.2013. godine
LICENCA za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad
31. 164-02-00036/2006-01 12.12.2006. godine LICENCA za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
32. 152-02-00012/2006-01 14.11.2006. godine LICENCA za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
33. 164-02-0124/2009-01
16.12.2009. godine
LICENCA za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
34. 164-02-00122/2009-01
16.12.2009. godine
LICENCA za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
35. 164-02-00051/2006-01 28.12.2006. godine LICENCA za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
164-02-00069/2012-01
od 10.12.2012. godine
LICENCA za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
Lica sa položenim stručnim ispitom o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
36. Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Beograd
Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
152-02-00419/2006-20
18.10.2006. godine
UVERENJE o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
37. 152-02-00454/2006-20
10.11.2006. godine
UVERENJE o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
38. 152-02-01508/2001-01 20.10.2007. godine UVERENJE o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
39. 152-02-01510/2007-01 20.10.2007. godine UVERENJE o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
40. 152-02-01509/2007-01 20.10.2007. godine UVERENJE o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
41. 152-02-00553/2007-01
20.05.2007. godine
UVERENJE o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
Građevinarstvo
42. Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Beograd
351-02-00080/2005-07
28.05.2012. godine
REŠENJE Licenca za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina i to:

П032M1 – projekata termotehničkih,termoenergetskih, procesnih i gasnih instalacija za međunarodne i magistralne produktovode, gasovode i naftovode za transport, za gasovode nazivnog radnog natpritiska preko 16 bara, ukoliko prolaze najmanje dve opštine, za skladištenje nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona

П062Е1 – projekata elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona za trafostanice napona 110 i više KV

П100Т1 – projekata tehnoloških procesa za postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko-hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i /ili deponije za odlaganje opasnog otpada

П102Т1 - projekata tehnoloških procesa za postrojenja za tretman neopasnog otpada spaljivanjem ili hemijskim postupcima kapaciteta više od 70 m dnevno

Licence odgovornih projektanata

1. Za diplomiranog inženjera arhitekture

300 Odgovorni projektant arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije

2. Za diplomiranog građevinskog inženjera

310 Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje
311 Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata visokogradnje
312 Odgovorni projektant građevinskih konstrukcija objekata niskogradnje
314 Odgovorni projektant hidrotehničkih objekata i instalacija vodovoda i kanalizacije

3. Za diplomiranog inženjera mašinstva

330 Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
333 Odgovorni projektant transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije

4. Za diplomiranog inženjera elektrotehnike

350 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona
351 Odgovorni projektant elektroenergetskih instalacija visokog i srednjeg napona - razvodna postrojenja i prenos električne energije
352 Odgovorni projektant upravljanja elektromotornim pogonima – automatika, merenja i regulacija
353 Odgovorni projektant telekomunikacionih mreža i sistema

5. Za diplomiranog inženjera tehnologije

371 Odgovorni projektant tehnoloških procesa

6. Za diplomiranog inženjera šumarstva

373 Odgovorni projektant uređenja ozelenjenih površina
Ekonomija
43. Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju, Beograd 01-023-00587/97 30.10.1997.godine LICENCA za obavljanje procene vrednosti kapitala srednjih preduzeća
Ostalo
44. Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, SUP Novi Sad 210-121/99
13.09.1999. godine
Sprovođenje obuke u rukovanju vatrenim oružjem, revolverom i pištoljem