ОБАВЕШТЕЊЕ о резултатима Конкурса за избор лабораторија за лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране за животиње и спровођење програма мониторинга у области безбедности хране и хране за животиње објављеног у „Службеном гласнику РС“ број 118/14 и 127/14

На основу чл. 20. и 21., а у вези члана 12. Закона о безбедности хране („Службени гласник

РС“ број 41/09)

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о резултатима Конкурса за избор лабораторија

за

лабораторијска испитивања у области безбедности хране и хране за животиње и спровођење

програма мониторинга у области безбедности хране и хране за животиње

објављеног у „Службеном гласнику РС“ број 118/14 и 127/14

По назначеном конкурсу укупно 43 лабораторије су поднеле пријаве у циљу испуњавања

услова, ради обављања уступљених послова.

Од укупног броја пријава, Комисија формирана решењем министра пољопривреде и заштите животне средине је утврдила да 38 лабораторија у свему испуњавају услове предвиђене Законом о безбедности хране и Конкурсом, а да 5 лабораторија нису доставиле све тражене доказе на начин предвиђен конкурсом, те су њихове пријаве некомплетне, а те лабораторије нису доказале испуњавање свих тражених услова.

Са лабораторијама које испуњавају услове ће по објављивању обавештења бити закључени уговори којим ће бити прецизирана права и обавезе уговорних страна.

Списак лабораторија које испуњавају услове и којима су додељени уступљени послови чини саставни део овог обавештења.

Текст обавештења ће бити објављен у првом наредном броју „Службеног гласникаРС“

планираном за петак, 12.12.2014. године.

Листа лабораторија којиима су додељени уступљени послови лабораторијских испитивања у области безбедности хране и хране за животиње и спровођење програма мониторинга у области безбедности хране и хране за животиње:

 

1. „Алфа Лаб“д.о.о. Александровац, Крушевачка број 36

2. Завод за јавно здравље Лесковац – Лесковац, Максима Ковачевића број 11

3. Енолошка станица Вршац – Вршац, Хероја Пинкија број 49

4. Центар за испитивање намирница доо – Београд , Змаја од Ноћаја број 11

5. Завод за јавно здравље Врање – Врање,Јована Јанковића Лунге број 1

6. СП Лабораторија ад – Бечеј, Индустријска 3

7. Завод за јавно здравље Зрењанин – Зрењанин, др Емила Гаврила број 15

8. Завод за јавно здравље Чачак – Чачак, Веселина Милекића број 7

9. Пољопривредни факултет у Новом Саду,Департман за сточарство- Лабораторија за испитивање сточне хране и анималних производа, Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића број 8

10. Завод за јавно здравље Сремска Митровица – Сремска Митровица, Стари шор број 47

11. Анахем д.о.о. – Београд, Моцартова број 10

12. Инстут за јавно здравље Војводине – Нови Сад , Футошка број 121

13. Завод за јавно здравље Ужице – Ужице, Веселина Маринковића број 4

14. Еколаб д.о.о. – Нови Сад, Јована Цвијића број 45

15. Ветеринарски специјалистички институт Ниш- Ниш, Насеље Милке Протић бб

16. Завод за јавно здравље Панчево- Панчево, Пастерова број 2

17. Институт за ратарство и повртарство – Нови Сад, Максима Горког број 30

18. Завод за јавно здравље Шабац – Шабац, Јована Цвијића број 1

19. Градски завод за јавно здравље Београд, Булевар деспота Стефана број 54а

20. Завод за јавно здравље Ваљево – Ваљево, Владике Николаја број 5

21. СГС Београд доо – Београд, Јурија Гагарина број 7б

22. Научни институт за ветеринарство Нови Сад- Нови Сад, Руменачки пут бр. 202

23. Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду-ФИНС – Нови Сад, Булевар

цара Лазара број 1

24. Завод за јавно здравље Пожаревац – Пожаревац, Јована Шербановића број 14

25. Институт за јавно здравље Ниш – Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића број 50

26. Завод за јавно здравље „Тимок“, Зајечар, Сремска број 13

27. Ветеринарски специјалистички институт Краљево- Краљево, Жичка број 34

28. Југоинспект ад – Београд, Чика Љубина број 8

29. А BIO TECH LAB – Сремска Каменица, војводе Путника број 87

30. Југоинспект д.о.о.- Нови Сад, Дунавска број 23

31. Институт за јавно здравље Крагујевац – Крагујевац, Николе Пашића бр. 1

32. ЕКО-ЛАБ д.о.о Падинска Скела – Београд, Индустријско насеље бб

33. Институт за хигијену и технологију меса – Београд, Каћанског број 13

34. Завод за јавно здравље Суботица – Суботица, Змај Јовина број 30

35. Институт за заштиту на раду а.д. Нови Сад, Школска број 3

36. РЕА ЛАБ д.о.о. Београд, Кичевска број 19

37. МП БИО д.о.о.Београд, Прокупачка број 41

38. Институт за примену нуклеарне енергије Земун, Банатска број 31б