Novo u vezi obaveze preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja fasadnih, teretnih i putničkih liftova

Novo u vezi obaveze preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja fasadnih, teretnih i putničkih liftova

 

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 114/2014 od 23.10.2014. godine a stupio na snagu 31.10.2014. godine je BRISANA OBAVEZA preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja fasadnih, teretnih i putničkih liftova (član 3. stav 1. tačka 4. Pravilnika). Shodno tome preglede i ispitivanje liftova više ne vrše licencirana pravna lica za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad.

 

To znači da se na liftove u celosti primenjuje Pravilnik o bezbednosti liftova („Službeni glasnik RS“, br. 101/2010).

 

Ocenjivanje usaglašenosti liftova (stavljanje lifta u upotrebu):

– Pre stavljanja lifta na tržište (u upotrebu) sprovodi se postupak za ocenjivanje usaglašenosti lifta, odnosno obavlja se završna kontrola lifta putem odgovarajućih ispitivanja i provera koja sprovodi IMENOVANO TELO na zahtev instalatera lifta.

 

Vlasnik lifta obezbeđuje vanredni pregled lifta, redovni pregled lifta, održavanje lifta i spašavanje lica iz lifta.

Redovni pregled lifta obavlja se najmanje jednom godišnje. Redovni pregled lifta obavlja IMENOVANO TELO za pregled lifta.